Rank 11 Nikos1
Nikos1, Nikos01
Grand Duke
2895
Medal image

Hephaestus 10

Player name: Nikos1
Alliance: ΕΛΛΑΣ
Winning alliance: ΕΛΛΑΣ
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
1. 1. 4. 1.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
1. 1. 1. 1.
Medal points
150.
Medal image

Hephaestus

Player name: Nikos1
Alliance: GREEK PLAYERS ALLIANCE
Winning alliance: GREEK PLAYERS ALLIANCE
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
1. 5. 87. 1.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
8. 1. 1. 1.
Medal points
150.
Medal image

Hecate

Player name: Nikos1
Alliance: La Minaccia Imperiale
Winning alliance: La Minaccia Imperiale
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
1. 22. 15. 97.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
16. 1. 1. 4.
Medal points
150.
Medal image

Hephaestus

Player name: Nikos1
Alliance: Hall Of Fame
Winning alliance: Hall Of Fame
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
1. 16. 220. 136.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
20. 1. 1. 1.
Medal points
150.
Medal image

Zeus

Player name: Nikos01
Alliance: LES ANGES DE L OMBRE
Winning alliance: LES ANGES DE L OMBRE
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
1. 1. 3. 2.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
1. 1. 1. 1.
Medal points
150.
Rank 12 Fleisch82
Fleisch22, Fleisch82
Grand Duke
2865
Medal image

Boreas

Player name: Fleisch22
Alliance: GUERREROS
Winning alliance: GUERREROS
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
1. 1. 3. 2.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
2. 1. 1. 1.
Medal points
150.
Medal image

Boreas

Player name: Fleisch82
Alliance: DIE TOTEN HOSEN
Winning alliance: DIE TOTEN HOSEN
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
2. 1. 7. 2.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
4. 1. 4. 9.
Medal points
120.
Medal image

Helios

Player name: Fleisch82
Alliance: Spawn of Chaos
Winning alliance: Spawn of Chaos
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
2. 1. 2. 13.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
1. 1. 2. 1.
Medal points
120.
Medal image

Boreas

Player name: Fleisch22
Alliance: GUERREROS
Winning alliance: GUERREROS
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
2. 1. 2. 3.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
2. 1. 2. 2.
Medal points
120.
Medal image

Boreas

Player name: Fleisch22
Alliance: GUERREROS
Winning alliance: GUERREROS
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
2. 3. 16. 11.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
6. 1. 2. 1.
Medal points
120.
Rank 13 gogstef
Gogstef, Gog stef, gogsteph
Grand Duke
2727
Medal image

Helios

Player name: Gogstef
Alliance: Kings and Queens
Winning alliance: Kings and Queens
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
7. 8. 3. 6.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
32. 1. 9. 5.
Medal points
100.
Medal image

Zeus

Player name: Gog stef
Alliance: LES ANGES DE L'OMBRE
Winning alliance: LES ANGES DE L'OMBRE
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
8. 7. 28. 2.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
29. 2. 5. 4.
Medal points
100.
Medal image

Zeus

Player name: Gogstef
Alliance: GARGAMEL
Winning alliance: GARGAMEL
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
8. 4. 14. 4.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
27. 1. 4. 36.
Medal points
100.
Medal image

Chione 8

Player name: gogsteph
Alliance: les anges de l ombre
Winning alliance: les anges de l ombre
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
9. 6. 16. 2.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
13. 1. 16. 13.
Medal points
100.
Medal image

Zeus

Player name: Gog stef
Alliance: LES ANGES DE L OMBRE
Winning alliance: LES ANGES DE L OMBRE
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
10. 9. 21. 4.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
23. 1. 10. 4.
Medal points
100.
Rank 14 Romanu
Romanu, Roman1326406, TamTen1
Archduke
2714
Medal image

Helios 2

Player name: Roman1326406
Alliance: panteři
Winning alliance: panteři
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
5. 24. 134. 19.
City ranking Alliance rank Treasure ranking
46. 1. 24.
Medal points
105.
Medal image

Hephaestus 7

Player name: TamTen1
Alliance: Shadow Creatures
Winning alliance: Shadow Creatures
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
5. 17. 9. 12.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
7. 1. 11. 2.
Medal points
105.
Medal image

Boreas

Player name: Romanu
Alliance: GUERREROS
Winning alliance: GUERREROS
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
5. 5. 8. 3.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
9. 1. 14. 4.
Medal points
105.
Medal image

Helios 3

Player name: Romanu
Alliance: Panteri
Winning alliance: Panteri
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
6. 22. 149. 20.
City ranking Alliance rank Treasure ranking
11. 1. 22.
Medal points
100.
Medal image

Helios

Player name: Romanu
Alliance: Shards of Obsidian
Winning alliance: Shards of Obsidian
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
6. 10. 5. 5.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
6. 1. 13. 3.
Medal points
100.
Rank 15 Dark FeNNix
DaRk FeNNiX, Dark FeNNix, DaRk FeNNix
Archduke
2685
Medal image

Hades

Player name: DaRk FeNNiX
Alliance: ELITES
Winning alliance: ELITES
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
1. 2. 35. 1.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
5. 1. 1. 13.
Medal points
150.
Medal image

Zeus

Player name: DaRk FeNNiX
Alliance: Titanes
Winning alliance: Titanes
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
6. 36. 30. 5.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
20. 1. 7. 24.
Medal points
100.
Medal image

Helios 7

Player name: Dark FeNNix
Alliance: Les Anges de l'Ombre
Winning alliance: Les Anges de l'Ombre
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
8. 3. 6. 13.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
8. 1. 26. 9.
Medal points
100.
Medal image

Zeus

Player name: DaRk FeNNix
Alliance: GARGAMEL
Winning alliance: GARGAMEL
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
8. 10. 4. 2.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
15. 1. 13. 13.
Medal points
100.
Medal image

Hades

Player name: DaRk FeNNiX
Alliance: GarGamel
Winning alliance: GarGamel
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
8. 12. 17. 1.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
29. 1. 5. 7.
Medal points
100.
Rank 16 juniper
Juniper, Juniper
Duke
2661
Medal image

Hades

Player name: Juniper
Alliance: SURVIVORS
Winning alliance: SURVIVORS
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
6. 13. 70. 13.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
14. 1. 7. 9.
Medal points
100.
Medal image

Hades

Player name: Juniper
Alliance: HELLAS
Winning alliance: HELLAS
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
8. 9. 19. 18.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
12. 1. 16. 1.
Medal points
100.
Medal image

Hades

Player name: Juniper
Alliance: Nikos01 HELLAS
Winning alliance: Nikos01 HELLAS
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
11. 15. 91. 15.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
14. 1. 19. 9.
Medal points
90.
Medal image

Hecate

Player name: Juniper
Alliance: Riders of Hell
Winning alliance: Riders of Hell
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
12. 61. 15. 12.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
21. 1. 19. 9.
Medal points
90.
Medal image

Hades

Player name: Juniper
Alliance: Elites
Winning alliance: Elites
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
14. 16. 156. 29.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
28. 1. 22. 15.
Medal points
90.
Rank 17 PanosBello
PanosBello
Archduke
2644
Medal image

Hades

Player name: PanosBello
Alliance: GarGamel
Winning alliance: GarGamel
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
1. 2. 131. 7.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
9. 1. 1. 48.
Medal points
150.
Medal image

Hephaestus

Player name: PanosBello
Alliance: See No Evil
Winning alliance: See No Evil
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
1. 4. 127. 1.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
12. 1. 1. 39.
Medal points
150.
Medal image

Hades

Player name: PanosBello
Alliance: HELLASMIR
Winning alliance: HELLASMIR
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
2. 4. 12. 8.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
4. 1. 6. 24.
Medal points
120.
Medal image

Triton

Player name: PanosBello
Alliance: Clicks and Quests
Winning alliance: Clicks and Quests
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
2. 7. 121. 3.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
9. 1. 2. 39.
Medal points
120.
Medal image

Hades

Player name: PanosBello
Alliance: HELLAS
Winning alliance: HELLAS
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
3. 1. 183. 5.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
17. 1. 5. 38.
Medal points
115.
Rank 18 flwr
FLWR, FLWR
Grand Duke
2606
Medal image

Boreas

Player name: FLWR
Alliance: GUERREROS
Winning alliance: GUERREROS
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
8. 25. 19. 51.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
62. 1. 9. 48.
Medal points
100.
Medal image

Selene

Player name: FLWR
Alliance: Ghoest Riider
Winning alliance: Ghoest Riider
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
8. 5. 24. 11.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
61. 1. 7. 65.
Medal points
100.
Medal image

Selene

Player name: FLWR
Alliance: HISPANOS
Winning alliance: HISPANOS
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
12. 26. 111. 76.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
32. 1. 27. 57.
Medal points
90.
Medal image

Rhea

Player name: FLWR
Alliance: Dream Team
Winning alliance: Dream Team
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
12. 46. 38. 45.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
92. 1. 11. 42.
Medal points
90.
Medal image

Boreas

Player name: FLWR
Alliance: GUERREROS
Winning alliance: GUERREROS
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
12. 28. 51. 51.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
35. 1. 10. 42.
Medal points
90.
Rank 19 Player3963844
Sarahtatouille
Archduke
2593
Medal image

Boreas

Player name: Sarahtatouille
Alliance: Nasty
Winning alliance: Nasty
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
1. 7. 12. 5.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
9. 1. 2. 1.
Medal points
150.
Medal image

Selene

Player name: Sarahtatouille
Alliance: Selenes Sick Souls
Winning alliance: Selenes Sick Souls
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
5. 15. 89. 36.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
114. 1. 6. 13.
Medal points
105.
Medal image

Selene

Player name: Sarahtatouille
Alliance: AVALON
Winning alliance: AVALON
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
7. 53. 358. 59.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
185. 1. 7. 8.
Medal points
100.
Medal image

Rhea

Player name: Sarahtatouille
Alliance: Dream Team
Winning alliance: Dream Team
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
7. 36. 76. 45.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
67. 1. 7. 3.
Medal points
100.
Medal image

Selene

Player name: Sarahtatouille
Alliance: AVALON
Winning alliance: AVALON
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
8. 39. 142. 47.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
119. 1. 7. 6.
Medal points
100.
Rank 20 mariauser
mariauser
Archduke
2589
Medal image

Hades

Player name: mariauser
Alliance: HELLASMIR
Winning alliance: HELLASMIR
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
3. 7. 9. 5.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
2. 1. 5. 31.
Medal points
115.
Medal image

Triton

Player name: mariauser
Alliance: Clicks and Quests
Winning alliance: Clicks and Quests
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
3. 13. 124. 1.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
3. 1. 3. 13.
Medal points
115.
Medal image

Hephaestus

Player name: mariauser
Alliance: See No Evil
Winning alliance: See No Evil
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
3. 10. 125. 2.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
2. 1. 3. 14.
Medal points
115.
Medal image

Hephaestus

Player name: mariauser
Alliance: See No Evil
Winning alliance: See No Evil
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
3. 15. 156. 5.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
21. 1. 3. 28.
Medal points
115.
Medal image

Hades

Player name: mariauser
Alliance: HELLAS
Winning alliance: HELLAS
Player rank Hero level ranking Mage ranking Arena ranking
4. 3. 32. 1.
City ranking Alliance rank Treasure ranking Xoggoth fight rank
9. 1. 7. 13.
Medal points
110.